قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۹ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۹ ساعت 12:00:20 برابر با 234,561 دویست و سی و چهار هزار و پانصد و شصت و یک ریال قیمت یورو 282,960 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 327,670 سیصد و بیست و هفت هزار و ششصد و هفتاد ریال