قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ ساعت 12:00:51 برابر با 234,110 دویست و سی و چهار هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 284,010 دویست و هشتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 334,750 سیصد و سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال