قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت 12:06:24 برابر با 251,720 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت یورو 302,940 سیصد و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 363,330 سیصد و شصت و سه هزار و سیصد و سی ریال