قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت 12:12:34 برابر با 249,740 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 302,940 سیصد و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 363,080 سیصد و شصت و سه هزار وهشتاد ریال