قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت 12:05:14 برابر با 249,750 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 302,710 سیصد و دو  هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 363,920 سیصد و شصت و سه هزار و نه صد و بیست ریال