قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت 12:01:52 برابر با 247,704 دویست و چهل و هفت هزار و هفتصد و چهار ریال قیمت یورو 300,224 سیصد هزار و دویست و بیست و چهار ریال قیمت پوند 360,164 سیصد و شصت هزار و صد و شصت و چهار ریال