قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت 11:55:12 برابر با 239,020 دویست و سی و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 289,010 دویست و هشتاد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 346,800 سیصد و چهل و شش هزار و هشت صد ریال