قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ساعت 12:20

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ساعت 12:20:56 برابر با 237,520 دویست و سی و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 286,010 دویست و هشتاد و شش هزار وده ریال قیمت پوند 336,100 سیصد و سی و شش هزار و صد ریال