قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت 11:56:50 برابر با 237,440 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 286,010 دویست و هشتاد و شش هزار وده ریال قیمت پوند 337,060 سیصد و سی و هفت هزار وشصت ریال