قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت 11:58:39 برابر با 237,600 دویست و سی و هفت هزار و ششصد ریال قیمت یورو 285,590 دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 330,140 سیصد و سی هزار و صد و چهل ریال