قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت 11:57:19 برابر با 237,450 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 285,420 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 328,040 سیصد و بیست و هشت هزار وچهل ریال