قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت 12:10:50 برابر با 238,140 دویست و سی و هشت هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 286,930 دویست و هشتاد و شش هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 330,360 سیصد و سی هزار و سیصد و شصت ریال