قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت 12:01:29 برابر با 238,640 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 288,420 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 335,180 سیصد و سی و پنج هزار و صد و هشتاد ریال