قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت 11:57:15 برابر با 238,640 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 289,510 دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 336,680 سیصد و سی و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال