قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت 12:12:16 برابر با 237,150 دویست و سی و هفت هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 288,010 دویست و هشتاد و هشت هزار وده ریال قیمت پوند 339,290 سیصد و سی و نه هزار و دویست و نود ریال