قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت 12:01:25 برابر با 232,482 دویست و سی و دو  هزار و چهار صد و هشتاد و دو  ریال قیمت یورو 281,382 دویست و هشتاد و یک هزار و سیصد و هشتاد و دو  ریال قیمت پوند 330,482 سیصد و سی هزار و چهار صد و هشتاد و دو  ریال