قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ ساعت 12:02:50 برابر با 257,350 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت یورو 315,010 سیصد و پانزده هزار وده ریال قیمت پوند 351,990 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و نود ریال