قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ ساعت 11:58:32 برابر با 257,440 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 353,640 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل ریال