قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۷ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۷ ساعت 12:00:09 برابر با 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 312,490 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 351,230 سیصد و پنجاه و یک هزار و دویست و سی ریال