قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۶ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۶ ساعت 12:00:20 برابر با 258,560 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 314,510 سیصد و چهارده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 352,440 سیصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال