قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲ ساعت 12:07:43 برابر با 254,450 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 307,510 سیصد و هفت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 347,690 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و نود ریال