قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت 11:55:58 برابر با 223,040 دویست و بیست و سه هزار وچهل ریال قیمت یورو 268,960 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 308,390 سیصد و هشت هزار و سیصد و نود ریال