قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت 11:57:19 برابر با 229,450 دویست و بیست و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 277,960 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 308,980 سیصد و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال