قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت 12:06:32 برابر با 234,990 دویست و سی و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 283,420 دویست و هشتاد و سه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 323,140 سیصد و بیست و سه هزار و صد و چهل ریال