قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت 12:16

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت 12:16:55 برابر با 239,722 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و بیست و دو  ریال قیمت یورو 292,622 دویست و نود و دو  هزار و ششصد و بیست و دو  ریال قیمت پوند 328,442 سیصد و بیست و هشت هزار و چهار صد و چهل و دو  ریال