قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت 12:00:36 برابر با 241,890 دویست و چهل و یک هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 294,810 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 333,610 سیصد و سی و سه هزار و ششصد و ده ریال