قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت 11:59:14 برابر با 248,440 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 302,747 سیصد و دو  هزار و هفتصد و چهل و هفت ریال قیمت پوند 341,530 سیصد و چهل و یک هزار و پانصد و سی ریال