قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت 11:58:26 برابر با 249,480 دویست و چهل و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 303,400 سیصد و سه هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 341,420 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و بیست ریال