قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت 12:03:29 برابر با 253,040 دویست و پنجاه و سه هزار وچهل ریال قیمت یورو 309,510 سیصد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 343,800 سیصد و چهل و سه هزار و هشت صد ریال