قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت 11:56:54 برابر با 257,540 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 317,510 سیصد و هفده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 350,090 سیصد و پنجاه هزار ونود ریال