قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت 11:59:54 برابر با 259,020 دویست و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 318,010 سیصد و هجده هزار وده ریال قیمت پوند 358,300 سیصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد ریال