قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت 12:01:37 برابر با 256,650 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,450 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 354,960 سیصد و پنجاه و چهار هزار و نه صد و شصت ریال