قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 12:05:11 برابر با 256,750 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,010 سیصد و چهارده هزار وده ریال قیمت پوند 353,690 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و نود ریال