قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت 11:57:28 برابر با 257,708 دویست و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و هشت ریال قیمت یورو 316,628 سیصد و شانزده هزار و ششصد و بیست و هشت ریال قیمت پوند 354,668 سیصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت ریال