قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت 12:00:32 برابر با 257,020 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 351,540 سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و چهل ریال