دلار امروز 317,040 ساعت 18:13

قیمت زنده دلار 317,040 ریال امروز بیست و پنج مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:13:05 قیمت یورو 372,450 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 415,900 چهار صد و پانزده هزار و نه صد ریال