دلار امروز 293,750 ساعت 17:56

قیمت زنده دلار 293,750 ریال امروز دو آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:56:40 قیمت یورو 348,060 سیصد و چهل و هشت هزار وشصت ریال قیمت پوند 400,390 چهار صد هزار و سیصد و نود ریال