دلار امروز 292,965 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 292,965 ریال امروز هفده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:32 قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,655 سیصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال