دلار امروز 292,212 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 292,212 ریال امروز هجده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:39 قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 383,902 سیصد و هشتاد و سه هزار و نه صد و دو  ریال