دلار امروز 292,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 292,000 ریال امروز شانزده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:00 قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 383,400 سیصد و هشتاد و سه هزار و چهار صد ریال