دلار امروز 291,960 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 291,960 ریال امروز پانزده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:19 قیمت یورو 338,520 سیصد و سی و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 384,340 سیصد و هشتاد و چهار هزار و سیصد و چهل ریال