دلار امروز 290,497 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 290,497 ریال امروز چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:33 قیمت یورو 344,020 سیصد و چهل و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 390,717 سیصد و نود هزار و هفتصد و هفده ریال