دلار امروز 290,050 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 290,050 ریال امروز سه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:57 قیمت یورو 344,020 سیصد و چهل و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 390,310 سیصد و نود هزار و سیصد و ده ریال