دلار امروز 289,959 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 289,959 ریال امروز یازده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:21 قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال