دلار امروز 289,755 ساعت 17:50

قیمت زنده دلار 289,755 ریال امروز ده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:50:11 قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال