دلار امروز 282,457 ساعت 17:54

قیمت زنده دلار 282,457 ریال امروز سیزده آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:54:56 قیمت یورو 326,407 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و هفت ریال قیمت پوند 388,467 سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و شصت و هفت ریال