دلار امروز 282,260 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 282,260 ریال امروز شش آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:06 قیمت یورو 334,020 سیصد و سی و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 385,600 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد ریال