دلار امروز 281,990 ساعت 20:06

قیمت زنده دلار 281,990 ریال امروز چهارده مهر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 20:06:03 قیمت یورو 330,490 سیصد و سی هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 382,020 سیصد و هشتاد و دو  هزار وبیست ریال