دلار امروز 279,253 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 279,253 ریال امروز هجده شهریور هزار و چهارصد ساعت 18:31:52 قیمت یورو 316,553 سیصد و شانزده هزار و پانصد و پنجاه و سه ریال قیمت پوند 388,453 سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه و سه ریال https://talakar.com