دلار امروز 278,530 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 278,530 ریال امروز هفت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:38:12 قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 382,190 سیصد و هشتاد و دو  هزار و صد و نود ریال